From Our Tandoor

Rasoi Veg Restaurant

 • tandori roti
 • tandori roti butter/ghee
 • tawa roti
 • tawa roti butter/ghee
 • makka roti/khasta roti
 • missi roti tawa
 • missi roti tandoori
 • plain nan
 • butter nan
 • masala nan
 • kashmiri nan
 • veg. mushroom nan
 • veg. stuffed nan
 • masala kulcha
 • 20.00
 • 25.00
 • 16.00
 • 20.00
 • 35.00
 • 20.00
 • 30.00
 • 40.00
 • 45.00
 • 110.00
 • 140.00
 • 120.00
 • 120.00
 • 90.00
 • onion kulcha
 • plain kulcha
 • veg. shik kabab
 • veg. malai kabab
 • hara bhara kabab
 • mushroom kabab
 • paneer paratha
 • lachha paratha
 • muli paratha
 • alu paratha
 • gobhi paratha
 • mix veg. paratha
 • butter/ghee paratha
 • plain paratha
 • 80.00
 • 50.00
 • 160.00
 • 180.00
 • 160.00
 • 180.00
 • 90.00
 • 50.00
 • 70.00
 • 70.00
 • 70.00
 • 70.00
 • 35.00
 • 30.00